martes, 9 de septiembre de 2014

Recursos per desenvolupar el llenguatge oral a l’aula

Treballar el llenguatge oral a l’aula té dos objectius centrals. Per una banda, desenvolupar les competències comunicatives de l’alumne; per l’altra, estimular el seu desenvolupament cognitiu. Com a docents tenim diversos recursos a la nostra disposició…

Des de la seva arribada a l’escola, els alumnes compten ja amb la capacitat bàsica del llenguatge oral. Aquesta respon, sovint, a una adquisició encaminada a la satisfacció de les seves necessitats bàsiques. No obstant això, dependrà de l’entorn familiar de l’alumne que aquest compti amb un bagatge més profund a l’hora de comunicar-se amb la resta i expressar-se oralment d’una manera adequada. Però, com podem afavorir aquest aprenentatge des de l’aula?

L’aula, un espai per a la convivència

L’escola és un escenari formidable per al desenvolupament de la competència bàsica de l’oralitat. Tant és així, que l’aula resulta l’espai més idoni per a la creació de contextos de convivència on el llenguatge oral serà el nostre vehicle d’expressió i de treball. El docent haurà de ser capaç de crear espais afavoridors de la interacció verbal. Algunes estratègies poden ser les següents:

  • Crear un entorn agradable i propici. Els alumnes s’han de sentir ben acollits des del principi. Com a docents tenim l’obligació de crear un clima positiu per a les relacions personals que afavoreixi l’entrada i l’adaptació a l’entorn escolar. Tot això serà possible mitjançant la nostra actitud i entonació a l’hora de dirigir-nos a ells i proposar-los activitats.

  • Generar rutines d’interacció. En primer lloc, cal que els alumnes tinguin clares quines seran les rutines a l’aula i quan i perquè ens disposarem a treballar certs continguts. A l’adquisició d’aquesta consciència d’aprenentatge cal sumar-hi tota una sèrie de rutines d’interacció que haurem explicat de bon principi i que poden consistir en les salutacions, la conversa sobre les emocions, el calendari, les peticions de material, etcètera. Aquestes formules fixes ens ajudaran a crear els seus primers models d’expressió oral.

  • Ajustar el nostre llenguatge. Però alerta. Com indicàvem en el primer article dedicat al llenguatge oral, l’aula no sol oferir-nos un nivell homogeni d’aquesta competència. Per tal de minimitzar les diferències entre alumnes, resulta d’allò més important que siguem capaços d’ajustar el nostre lèxic a les seves possibilitats. Es recomana, a més, parar molta atenció a les pauses, utilitzar enunciats breus i senzills i acompanyar la nostra comunicació de recursos com els gestos o les imatges, en el cas que això sigui prou convenient.
                                                                                          
  • Fomentar la conversa diària. Una de les activitats més importants que podem dur a terme a l’aula és la conversa. Aquesta ens permetrà millorar la competència en llengua oral dels alumnes, però caldrà que l’organitzem amb criteri. Per una banda, resulta imprescindible triar temes de conversa interessants per als alumnes. De fet, resultaria ideal que ells mateixos en fessin la proposta i fossin capaços de planificar-la: cercar informació si és necessari, preguntar als pares, etcètera. A més, per tal que la conversa sigui prou productiva, serà imprescindible la regulació (aprendre a escoltar, aprendre a respectar i demanar els torns de paraula…) i la correcta contextualització, utilitzant un espai físic idoni i creant un clima de confiança.

  • Aprofitar situacions excepcionals. La interacció diària amb els nostres alumnes ens proporciona tot un seguit d’experiències relacionades amb la vida que cal comentar i explicar. Parlem d’activitats que es produeixen durant el curs, conflictes que es puguin generar a l’aula, sortides fora de l’escola, fets vitals de prou rellevància, etcètera. Com a docents podem aprofitar aquestes situacions excepcionals per fomentar una expressió verbal més espontània i sentida, així com per dur a terme la indispensable tasca de la gestió de les emocions.

Bibliografia i pàgines interessants

Com a docents disposem de tot un seguit d’eines que ens serviran per treballar el llenguatge oral a l’aula. Nosaltres us fem les següents recomanacions:

BIGAS, M. (1996): “La importancia del lenguaje oral en la educación infantil”, Aula, Barcelona, Graó, 46, 5-8.

BIGAS, M. (2000): “El lenguaje oral en la escuela infantil”, Didáctica de la lengua en la educación infantil, Madrid, Síntesis.

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. GENERALITAT DE CATALUNYA (2004). “Lús del llenguatge a l’escola”, Barcelona.

TOUGH, J. (1996): “El lenguaje oral en la escuela”, Madrid, Visor.

Xtec.cat. Currículum i Orientació. Educació Primària.

Bloc Comunica’t, per Montserrat Bertran, mestra i assessora LIC
http://blocs.xtec.cat/comunicat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario