martes, 11 de noviembre de 2014

Conductes agressives. Com detectar-les i gestionar-les a l’aula

Les conductes agressives a l’aula acostumen a ser la resposta a un conflicte. Es poden manifestar en forma d’actes violents o verbals i poden derivar de problemes o dificultats evidents per a la relació social. Però, com podem detectar aquestes conductes a l’aula? I com podem gestionar-les?

Quan parlem de conductes agressives ens referim a qualsevol manifestació que pugui produir algun dany a una persona o un objecte. No obstant això, a banda de l’agressivitat física, també es poden produir danys psíquics. Com a docents ens cal intervenir.

Què entenem per conductes agressives?

Les conductes agressives es materialitzen en l’acció de produir danys, ja siguin psíquics o físics, sobre les persones o les coses. Normalment, aquests comportaments en infants i adolescents es manifesten de manera directa a través d’agressions (puntades, empentes, crits, mossegades…) o insults. Lamentablement, es tracta de comportaments relativament comuns que cal detectar i que com a docents necessitarem gestionar. El fet que alguns alumnes tinguin més o menys tendència a l’agressivitat és l’herència rebuda del seu entorn familiar. Així, ja de bebè, el nen canalitzarà els impulsos dels seus progenitors. Factors com l’afecte o la protecció són essencials per a la construcció de la seva personalitat. En canvi, dels conflictes i de la manca d’atenció se’n poden derivar sentiments de frustració i conductes que a voltes podríem qualificar d’agressives.

L’agressivitat i la família

Com dèiem, el patró familiar vivencial de l’alumne és clau per al seu desenvolupament. Malgrat que l’escola té un paper importantíssim en l’educació de l’infant, la família esdevé sempre el model a seguir quant a disciplina i comportament. Així doncs, el model familiar d’un pare, per exemple, que sigui poc exigent, practiqui el càstig mitjançant l’agressió física o l’amenaça pot fomentar, sens dubte, conductes agressives en l’infant. A tot això cal afegir-hi les característiques de la relació entre els diferents membres de la família, l’entorn sociocultural en què es mou i la manca d’estratègia verbal, que no li permetrà dialogar amb els altres i resoldre aquells conflictes en què es pugui trobar en la seva participació com a individu en la societat.
 
La gestió de l’agressivitat a l’aula


Idealment, quan un conflicte ha derivat en una conducta agressiva a l’aula, cal posar fil a l’agulla. Malgrat és d’allò més necessari estudiar a fons cada cas concret, la reducció de conductes agressives es pot dur a terme a l’aula a través d’un seguit d’estratègies per fomentar les habilitats socials de tot el grup. I aquí hi té un paper fonamental l’educació emocional. Reforçar l’assertivitat i treballar el reconeixement dels companys són les primeres vies per fomentar totes aquelles habilitats radicalment oposades a la violència i a l’agressió contra els altres. Pot resultar de gran utilitat practicar exercicis de relaxació i treballar les habilitats cognitives de l’alumne participant en debats on hagi de defensar postures totalment oposades a la seva o participar en situacions simulades que requereixin raonament verbal per a la resolució de conflictes. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario